Dnes je ,
Česká verze stránek   English version  Deutsch Version

Co je to řehole?

Řehole jsou pravidla pro společný život bratří. Po příkladu prvotní Církve, kdy všichni měli všechno společné a byli jedno srdce a jedna duše, svatý Augustin dal bratřím řeholi stojící na evangelních radách. Zakladatel premonstrátského řádu sv. Norbert tato pravidla přijal pro nově utvořené společenství bratří. Proto premonstráti nazývají sv. Augustina svým otcem.

Sv.Augustin se narodil r. 354 v Tagaste (severovýchodní Alžírsko). R. 387 se po výmluvném kázání sv.Ambrože dal o Velikonocích pokřtít. Se svými přáteli vytvořil řeholní obec. 391 přijal kněžské svěcení a za 4 roky biskupské. Vše podřídil v komunitě potřebám pastorace. Zemřel 28.8.430 v Hippo. Zanechal 113 spisů, 218 dopisů a více než 500 kázání. Nyní je pohřben v katedrále v Pavii v severní Itálii.

Zakladatel řádu

Svatý Norbert se narodil kolem roku 1080 v Xantenu v Porýní. Jako mladý se stal kanovníkem. Na cestě ho srazil blesk s koně a on si uvědomil, že způsob jeho života neodpovídá jeho službě. Po svém obrácení byl 1115 vysvěcen na kněze a změnil zcela svůj život. Spojil rozjímavou modlitbu s aktivní službou duším. S několika svými přáteli začali žít společně v údolí Prémontré (Pratum monstratum, tj. nivu ukázanou-odtud název řádu) u Laonu v Provensálsku. O vánoční noci 1121 složili první bratři své sliby. Od r. 1126 byl arcibiskupem v Magneburku, kde 6. června 1134 zemřel. Jeho ostatky byly roku 1627 přeneseny do Prahy na Strahov. Tehdy byl prohlášen českým zemským patronem.

Premonstráti v Čechách a na Moravě

Počátky řádu v našich zemích jsou spjaty s olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. Ten se na své pouti do Svaté země v roce 1138 seznámil s premonstrátským řádem a zatoužil jej uvést do Čech a na Moravu. Proto roku 1142 požádal generální kapitulu řádu o vyslání prvních řeholníků do Čech. Ti přišli následujícího roku ze Steinfeldu na Strahov. Odtud 1209 do Zábrdovic a zábrdovičtí bratři 1641 do Nové Říše.
Další premonstrátské kláštery můžete nalézt v Teplé a Želivě, na Slovensku pak v Jasově. Novoříšskému klášteru je nejblíže rakouský premonstrátský klášter v Gerasu.

Kdo jsou premonstráti?

Jsou to bratři nebo setry žijící pospolu v klášteřích, zachovávající řeholi sv. Augustina a řídící se určitými pravidly, která dal zakladatel sv. Norbert. Všechno je v tzv. Konstitucích premonstrátského řádu.
Premonstráti se řídí svým „paterem“. Každý má:

  1. mít a šířit víru a úctu ke Kristu Pánu v Nejsvětější Svátosti oltářní
  2. mít a šířit úctu a lásku k Panně Marii
  3. milovat liturgii Matky Církve, důstojně a s nadšením ji slavit
  4. snažit se apoštolovat a tak získávat jiné pro Krista
  5. žít kajícně a napravovat své hříchy
Heslo premonstrátů je:
„BÝT PŘIPRAVEN KE KAŽDÉMU DOBRÉMU DÍLU“.

Oblečení se nazývá hábitem, je z bílé vlněné látky. Má tuniku, škapulíř, kolem pasu cingulum a členové se slavnými sliby nosí mozetu (velký límec) a bílý biret.

Jako I. řád se označují muži, II. řád ženy a III. řád lidé žijící ve světě, kteří jsou obřadem obláčky škapulíře přijímání do společenství řádu. K řádu také patří Kongregace sester.

Co je klášter?

Je to posvátné místo, kde se oslavuje všemohoucí a nekonečně dobrotivý Bůh a svolává jeho požehnání na zemi.
Je to místo, kde se proměňují lidské duše podle přání Pána Ježíše: „Buďte dokonalí…“.
V marnosti světa je zde životem přítomných ukázáno na věčné hodnoty, a tak na věčný život: „Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože.“ Sv.Augustin

Mateřský klášter v Zábrdovicích

Mateřský klášter v Zábrdovicích u Brna založil kolem roku 1209 Lev z Klobouk (u Brna). Majetek novému klášteru darovala i jeho první manželka Rejčka (Richtka) a druhé manželka Žofie.

Řeholníci vedli duchovní správu ve svých farnostech – v Zábrdovicích, Křtinách, Šaraticích, Kloboukách, Borkovanech a také u sester premonstrátek v Nové Říši, ve Staré Říši a Krasonicích.

V klášteře sester v Nové Říši vykonával opat zábrdovický funkci Otce opata a posílal sem probošta jako jejich duchovního správce a toho, který je zastupoval při jednáních mimo klášter.

Zábrdovičtí premonstráti se starali o významné mariánské poutní místo na Moravě o Křtiny. Velmi jim na tomto poutním místě záleželo. Tamní duchovní správce Martin Alexandr Vigsius sepsal v roce 1663 jako první dílo o krápníkových jeskyních v Moravském Krasu.

© 2007 Lukáš a Vojtěch Krajíčkovi